Romriss AS utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, og har erfaring med å lede planprosesser fram til vedtatt reguleringsplan. Vi vil kunne trekke inn spisskompetanse fra ulike fagfelt som for å dekke nødvendig behov for utredning og detaljering. Vårt fokus i arealplanlegging er å tilrettelegge for helhetlige løsninger som er tar hensyn til omgivelsene, men samtidig gir fleksibilitet i prosjekteringsfase og som er mulig å gjennomføre.

Mulighetsstudier

 • Avklaringer planstatus
 • Kartlegging muligheter og begrensninger
 • Illustrasjonsplan
 • Volumskisser
 • Sol- og skyggestudier

Analyse og utredning

 • Tomteanalyse
 • ROS-analyse
 • Kulturminnedokumentasjon
 • Barnetråkkregistrering
 • Stedsanalyse
 • Renovasjonsteknisk plan

Reguleringsplan

 • Planintiativ
 • Plankart (Focus Arealplan)
 • Bestemmelser
 • Planbeskrivelse

Utvalg av prosjekter fra andre kontorer

Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor
Årstall – prosjektnavn – Beskrivelse – prosjektrolle – kontor