Arealplanlegging

Romriss AS har erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor formålene bolig, institusjon, næring, samferdsel og sentrumsutvikling. Vi vil kunne trekke inn spisskompetanse fra ulike fagfelt for å dekke nødvendig behov for utredning og detaljering. Vårt fokus i arealplanlegging er å tilrettelegge for helhetlige løsninger som tar hensyn til omgivelsene, men samtidig gir fleksibilitet i prosjekteringsfase og som er mulig å gjennomføre. Utarbeidelse av en reguleringsplan kan deles inn i 3 faser; mulighetsstudier, utredninger og plandokumenter. Fasene vil kunne overlappe hverandre.

Mulighetsstudier

Før en setter i gang med regulering er det ofte nødvendig med innledende vurderinger av utviklingspotensialet for området eller tomten. Illustrasjoner av utbyggingen tilrettelegger for tidlig avklaring og forankring og danner grunnlag for medvirkning. Undervegs i planprosessen vil illustrasjonene revideres og detaljeres.

En mulighetsstudie vil vanligvis inneholde:

  • Avklaringer om planstatus og reguleringsrisiko
  • Kartlegging av muligheter og begrensninger
  • Kartskisse med prinsippløsning for ny bebyggelse
  • 3D illustrasjoner /snitt som viser ny bebyggelse

Analyse og utredning

En planprosess krever grundig gjennomgang av eksisterende kunnskapsgrunnlag. Egne registreringer innenfor ulike tema kan være nødvendig for å forstå konteksten til området eller tomten. Hvilke konsekvenser planlagt utbygging påfører omgivelsene skal også dokumenteres. Det vi kan bistå med er:

  • Stedsanalyse
  • ROS-analyse
  • Kulturminnedokumentasjon

Utredninger som krever andre fag, som f.eks. vegingeniør eller akustiker, kan koordineres av oss.

Reguleringsplan

Utformingen av reguleringsplanen baserer seg på utredninger og mulighetsstudie. Det lages flere utkast av plankart som vektlegger ulike hensyn og interesser, som grunnlag for drøfting. Dette er viktig da planprosessen berører flere parter som kan ha motstridende behov. Desto flere avklaringer som er gjort på forhånd, desto bedre vil reguleringsplanen fungere som et verktøy for videre utvikling av byggeprosjekter. Sammen med utredninger og illustrasjonsarbeid leverer vi alle dokumenter som kreves til en reguleringsplan:

  • Plankart
  • Bestemmelser
  • Planbeskrivelse