Miljøfokus

Vi har opparbeidet kompetanse for rådgivning i klima og miljøvennlig arkitektur ved å fokusere på
ombrukskartlegging – relatert til bygningen, og BREEAM Communities – relatert til stedet.

Ombrukskartlegging

Fra 1.juli 2023 er det påbudt etter TEK 17 å utføre ombrukskartlegging av alle yrkesbygg og boligblokker der rive- eller rehabiliteringsarbeider overskrider 100 m2. Formålet med ombrukskartleggingen er å lage en tidlig oversikt over muligheter og problemområder for ombruk. Dette gir en realistisk plan for neste fase for hvordan en kan gjennomføre ombruk i prosjektet. Vi kan utføre en effektiv og grundig ombrukskartlegging tilpasset det enkelte prosjektet. Det er en fordel med ombrukskartlegging så tidlig som mulig, helst i skissefasen.

Med vår mangeårige prosjekteringsbakgrunn kan vi i neste fase bistå i rådgivning for ombruk. Kjennskap til dagens krav til bygningselementer og lokal arkitekturhistorie gir et godt grunnlag for å vite hva en kan ombruke som fortsatt følger gjeldende lovverk, men også er med på å bevare bygningens identitet og visuelle kvaliteter. For å sette ombruk ut i praksis kan vi også bistå i utarbeidelse av anbudsgrunnlag for bl.a. å sikre skånsom demontering og mellomlagring.

BREEAM Communities

Romriss AS kan tilby en kvalifisert revisor for sertifisering etter Breeam Communites, et internasjonalt sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for områdeutviklinger. Hovedmålet med Breeam Communities er å tilføre kvaliteter for sosiale og økonomiske forhold, samtidig som man reduserer de miljømessige konsekvenser av planlagt bygg og anlegg. Sertifiseringssystemet er fleksibelt og viser ikke til preaksepterte løsninger, innovasjon vektlegges høyt.

Ved å sette fokus på bærekraft i starten av et prosjekt, fremmes bærekraftige prinsipper som grunnleggende forutsetninger i en områdeutvikling. Dette øker potensialet for bærekraft løsninger i byggesak- og gjennomføringsfasen. Det vil også gi muligheter for å oppnå kostnadsreduksjon fra planleggingsfase til driftsfase. Ved å ta bruk Breeam Communities sikrer man tverrfaglig koordinering og oppfølging tidligere i prosessen.

Mer informasjon om BREEAM Communities finnes her: