Regulering Petedalsmyra

  • 8 kommunale utleieboliger med personalbase
  • Sted: Sandsli, Bergen
  • Areal: 17.0 dekar planområde
  • Status: vedtatt detaljreguleringsplan
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune, Asplan Viak

Bakgrunnen for reguleringsplanen er Bergen kommunes boligprogram for å skaffe differensierte boliganlegg som gir tilpassede boliger for de som trenger det mest. Planområdet ligger i et etablert boligområde med kort avstand til et godt kollektivtilbud og offentlige tjenester, som er særlig viktig for beboergruppen.

Reguleringsplanen bevarer gangforbindelser i nord-sør retning som er viktige koblinger til eksisterende friluftsområder og fungerer som skoleveg for nærområdet. Samtidig er intensjonen å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon, dette er gjort ved å etablere ny bebyggelse på allerede bearbeidet terreng der dagens parkeringsplasser er plassert. Det har vært lagt vekt på skjerming mellom beboere og brukere av offentlige turveger og nærmiljøanlegg.

Romriss AS ble engasjert av Asplan Viak som underkonsulent, og bistod med oppdragsledelse for deres rådgiverteam. Romriss bistod også med arealplanlegging og utarbeidet illustrasjonsplan, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse fram til begrenset høring av planen før 2.gangsbehandling.

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i januar 2023.

3D illustrasjoner: Asplan Viak