Kontorlokaler og verksted Sanddal

  • Ombygging av garasje til kontorlokaler og lager
  • Sted: Nesttun, Bergen
  • Areal: 200 m2
  • Status: rammetillatelse
  • Oppdragsgiver: BB Bygg og prosjektering AS

Kontorlokalene og lageret i Sandal tok utgangpunkt i en garasje fra 1981, som ble originalt tegnet som garasje for store kjøretøy. Eiendommen ligger i et område med småhusbebyggelse, men garasjebyggets utforming henger visuelt sammen med næringsområdet i sør og gårdsbruket i nord. Ombygningen av garasjen tar derfor utgangspunkt i et fasadeutrykk som henger sammen med småhusbebyggelsen.

En stedsanalyse ligger til grunn for tiltakets utforming, plassering, høyder og utnyttelsesgrad. Det er valgt en fasadeløsning i tre, som er et gjennomgående fasademateriale i småhusbebyggelsen og gårdsbebyggelsen i området.

For å skape et moderne fasadeuttrykk er det valgt en kombinasjon av liggende fenderkledning og dobbelfalset kledning på hovedvolumet, mens de nye elementene, påbygget og ny vegg i tilbygget, oppføres kun med fenderkledning. Dette skillet er med på å forsterke formen på originalt garasjebygg, samtidig som det gir en tydelig sammenheng mellom nytt og gammelt. Det skapes også sammenheng mellom nytt og gammelt ved at de nye moderne volumene overlapper originalbyggets fasadeomriss, slik at nytt og gammelt går over i hverandre.